https://www.mahasib.com
ضروری
نمایش بیشتر...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
مکتب دیجیتال لېوال
اساسنامه با تخمين سال١٤٠١ اندازه سودا در افغانستان ٣٧ ٪ ميباشد. از ميان ٤٢ ميليون افغانها ٢٦ ميليون آنها قادر به خواندن و نوشتن نيستند، با تحول سياسى جديد رفتن نزديک به دو ميليون دختران به مکتب هاى متوسطه تحريم شد اند. در حدود سه ميليون خانواده مجبور به مهاجرت داخلى شده و يک ميليون خانواده ديگر مجبور به ترک کشور و برخى از ميليون ها افغان شد که از قبل در جهان تيت و پاشان اند. مکتب دیجیتال ليوال براى اين ده ها ميليون افغان مکتب رايگان خودآموز و اسناد رسمى مکتب فراهم مينمايد. همچنان به اساس يک سروى تنها ٤.٧ ميليون افراد در خيبر پشتونخوا در سن ٥ تا ١٦ سال به مکتب نميرود که ٢.٩ ميليون آنها دختر و يک ميليون آنها در مناطق قبايلى زندگى ميکند که برخى زياد آنها افغان ها بوده ميتوانند. به طور کوتاه٧٠٪ افغانها به دليل نبود مکاتب، معلم، کتاب يا هم فقر، تحريم هاى اجتماعى، سياسى وساير فاجعه هاى ديگر به مکتب رفته نميتوانند مکتب دیجیتال لېوال اين تمام موانع را از بين ميبرد. علاوه بر چالش هاى فوق وابسته کردن آموزش رسمى تنها، رفتن به مدرسه و مکتب و باعدم استفاده از راه هاى بديل مانند مکتب از دور، مکتب در خانه، مکتب آزاد، مکتب مجازى و ده ها روش ديگر اموزش را کوند ساخته اند. مکتب دیجیتال لېوال در کشور و جهان به ميليون ها افغان، با کمک تکنالوژى از روش هاى جديد، خدمات مکتب رسمى را فراهم مينمايد که در هر سن، هر وخت و به هر شيوه آموزش گيرند، سند رسمى آموزش را دريافت و پيشرفت نماييد. چشم انداز به ميان آوردن آموزش به کمک تکنالوژى از کودکستان الى صنف دوازدهم آموزش رايگان و آسان بطور آنلاين، آفلاين و ترکيبى در هر جاى، هر وقت و هر عمر. ماموریت از کودکستان تا صنف دوازده هم با استفاده از تخنيک هاى جديد مانند ويبسايت، تابليت، کمپيوتر، آله هاى هوشمند واپليکشن ها، ايجاد کردن مکتب آنلاين، آفلاين و ترکيبى جهانى بدون فيس، آسان و رسمى بطوراموزش بديل و خودآموز. نصاب مکتب دیجیتال لېوال نصاب وزارت معارف و نصاب خودآموز الکترونيکى لېوال را به زبان هاى پشتو و درى بطور آنلاين، آفلاين وترکيبى استفاده مينمايد همچنان نصاب جهانى تحت کار است که در بيرون از کشور طبق نصاب جهانى خدمات آموزش فراهم شود. ١. نصاب خودآموزالکترونيکى لېوال اين نصاب از کودکستان تا صنف سوم با بى سوادن مطلق کمک ميکند که خواندن ونوشتن را به اسانى ياد گريند. نصاب خودآموزالکترونيکى لېوال به اساس معيار هاى ملى و بين المللى توسط اساتيد مجرب و لايق، متخصصين کمپيوتر، متخصصين صوت و ويديو ايجاد وساخته شده است در خانه ها، مکاتيب خصوصى و دولتى تجربه شده است. همچنان براى خود آموزى بى سوادن مطلق، پایگاه دانش مکتب لیوال که يک دایره المعارف متشکل است از سوالات متداول، کليمات، نشانه ها، معادلات، اصطلاحات و ساير ديگر موارد که در کتب مکتب ډيجيټلي لېوال، وزارت معارف يا مکاتب ديگرامده تشريح شده است. دایره المعارف کليمات را ميخواند، به حروف(هجا) آن تعريف ميکند مترادف، متضاد و ويژگى هاى گرامرى را به شکل صوتى و ويديويى تشريح مينمايد. ٢. نصاب وزارت معارف افغانستان از صنف اول تا دوازدهم تمام درس هاى مضامين نصاب وزارت معارف را بر انترنت درويبسايت مکتب بطورآنلاين و نيز به کمک مبايل هاى هوشمند و ساير آله هاى کمپيوترى با دست آوردن محتويات آموزشى آفلاين بدون انترنت استفاده کرده ميتوانيد. امورات تدريسى هر مشکل که سبب مانع رفتن شاگردان به مکتب ميشود وشاگردان نميتواند که به دروس خويش ادامه دهد بس ميتواند مکتب لېوال را در خانه هاى طبق تمايل خويش بخواند. مکتب توسط تکنالوژى هاى گوناگون محتويات درسى فراهم ميکند، که بزرگ سالان، اطفال، ذکور و اناث در خانه و هر مکان ديگر مکتب رسمى را خوانده ميتواند. ما با حکومت ها و ادرات استوارنامه ميکوشم ک آموزش در کشور و جهان قابل قبول و به اساس ان در مکاتب هاى ديگر اشتراک کرده بتوانند، همچنان با پيروزى مکتب ډيجيټل لېوال مشابه به همين روش پوهنتون ډيجيټل لېوال نيز آغاز خواهد شد تا محصلين بتواند به سطح جهانى به کاروبار و وظيفه ها دسترس پيدا کند. براى شاگردان جهت آموزش ويبسايت، کمپيوتر، و مبايل هاى هوشمند پروگرام ها و مواد آموزشى ساخته شده است که براى شاگردان هر درس را به شکل کتابى، ويديوى آموزشى، ويديوهاى حمايت کننده آموزشى، تمرين کار خانگى، سپارش، امتحان کوتاه، امتحان درس و امتحان مضمون فراهم مينمايد. همچنان براى اساتيد و وکيل يا پدر و مادر جهت نظارت شاگردان رهنمودروش نظارتى را نيز دارا ميباشد. در دوران درس توسط مبايل، ايميل، خدمات انترنتى، پيام ها و ساير ميتود هاى ديگر شاگردان کمک دريافت کره ميتوانند. آنهايکه خدمات آنلاين ندارند ميتواند از پایگاه دانش مکتب لیوال مستفيد شوند. همچنان آنعده از شاگردان که ميخواهند و توان آن را دارند ميتواند بطور آنلاين استاد خاص داشته باشد. بلعموم مکتب دیجیتال لېوال امورات استاد را به تکنالوژى مختص ميکند و يا توسط تکنالوژى دسترس اساتيد را آسان ميسازد. مکتب دیجیتال لېوال از کودکستان تا صنف دوازدهم بطور آنلاين، آفلاين، وترکيبى براى هر کس در هر عمر، هر مکان و هر وخت بشکل ذيل فراهم مينمايد: هر شاگرد که مکتب لېوال را استفاده ميکند نخست بايد ثبت نام نمايندو بعد از آن ميتواند که از راه هاى ذيل در مکتب اشتراک نمايند. بدون کودکستان و صنف اول ثبت نام در هر صنف بعد از سپرى نمودن امتحان و کاميابى، يا هم از طرف مکتب هاى همکار اجرا ميشود. مکتب آنلاين از ويبسايت مکتب lds.liwal.com شاگردان ميتواند طبق پسند خويش از وسايل مانند کمپيوتر، مبايل هوشمند، تلويزيون هوشمند يا وسايل ديگر که با انترنت وصل باشدو بروزر يا پروگرام هاى ويژه لېوال داشته باشند بعد از اشتراک ميتوانيد مکتب را آغاز نماييد.اگر خدمات انترنتى نداريد سپس ميتوانيد خدمات آفلاين را استفاده نماييد. مکتب آفلاين بدون انترنت براى مکتب شما به مبايل هوشمند، تابليت يا کمپيوتر نياز داريد. با استفاده از ميمورى کارد يا کاپى کردن محتويات درسي و اپليکشن هاى ويژره مکتب از دفتر مرکزى مکتب، مکتب هاى همکار، سفيرمکتبا دريافت مينماييد. اينها با شما کمک ميکند که در مکتب ثبت نام نماييد، محتويات درسي، پروگرام هاى آموزشى را در تابليت يا کمپيوتر تنظيم نموده مکتب را آغاز نماييد مکتب ترکيبى آنعده از شاگردان که نميتواند آموزس هاى آنلاين را تکميل نمايد، در خانه يا نزديک خانه نتواند از ديگران آموزش گيرد. در اوقات خاص بطورآنلاين و رو در رو از استادان آموزش گرفته ميتواند. همجنان به علت عدم برق، انرنيت وعدم آله هاى تخنيکى شاگردان نتوانند از محتويال آموزشى مستفيد شوند. اين شاگردان ميتواند در مکتب ثبت نام نمايند، براى آموزش کتاب هاى آموزشى را دريافت و از ديگران آموزش گيرند و در امتحانان شرکت کنند. اگر شاگرد نتواند در منطقه خويش کسى را پيدا کند که در درس هاى مضامين با انها کمک کند در بخش "باما همکار شويد" ويبسايت مکتب لېوال استادان داوطلب مى يابند که در آموزش کمک کند. روش ثبت نام براى ثبت نام به lds.liwal.com مکتب لېوال رفته و مينوى ثبت نام يا داخله مراجعه نماييد و از آنجا براى صنف مربوطه شرايط ثبت نام را مشاهده کره ثبت نام نماييد. يا به شماره ٠٠٩٣٧٨٠٢٧٤٠٤٠ زنگ بزنيد يا هم به مرکز مکتب ديجيتلي لېوال خانه نمبر٣ سرک٨ الف(لېوال) شهرنو، کابل، افغانستان، يا نزديکترين مکتب همکار، دواطلب، يا سفير مکتب را از سايت مکتب پيدا کنيد. امتحانات هدف اساسى مکتب ديجيتلي لېوال اين است که آموزش خود آموزى شاگردان به سطح کشور و جهان قابل قبول باشد پس امتحانات به طور دقيق گرفته ميشود، تنها به آنعده از اشخاص شهادت نامه ها داده ميشوند که آموزش آموخته باشند و از راه هاى ذيل در امتحانات کامياب شود. مکتب هر روش امتحان که لياقت شاگردان را بطور دقيق ارزيابى کرده ميتواند مورد استفاده قرار ميدهد که بعضى از آنها قرار ذيل اند: امتحان ويژه فلت فارم کپتان مکتب دیجیتال لېوال از طريق فلت فارم هاى کپتاني خدمات دقيق امتحانات را فراهم مينمايدکه در دوران امتحان شخص مربوطه بطور آنلاين کامره را روش ميکند و توسط صفحات ازمايشى کمپيوترى امتحان از شروع تا اختطام نطارت قرار مى گريد. امتحان در مرکز ويژه امتحانات با کمک ويبسايت يا مبايل با نزديک ترين مرکز مکتب در تماس مى شويد، آنها وقت و مکان امتحان را براى تان انتخاب خواهند نمود، اين لازم ميباشد که در مرکز تحت نظارت امتحان را سپرى نماييد و به صنف بعدى کامياب شويد. امتحانات تحت نضارت کميته امتحانات ګروهي علاوه بر نماينده گان مکتب دیجیتال لېوال، تمويل کننده گان، حاميان، وکلاى شاگردان، مادر و پدر، مسئولين مکانى وزارت معارف در ولايات به سطح جهان کميته امتحانات ګروهي ايجاد ميشوي. تحت نطارت اين کميته امتحانات گروهى اجرا ميشود. تحت نظارت آنها به درخواست ها در سال دو يا چند بار به سطح کشور و ولايات براى يک يا چند صنف امتحانات گروهى فراهم ميشوند. براى انجام دادن امتحان شاگردان ميتواند از ويبسايت مکتب درخواست را ارسال نمايند. اما بعد از تکميل نمودن تمام مضامين اپليکشن هاى مکتب بطور خود کار شاگردان را براى امتحان ثبت ميکند. براى امتحان اداره مکتب پارچه هاى امتحان را ميفرستدو يا هم بطور مکانى توسط کميپټه تهيه ميشود. در پايان امتحان تمام پارچه جمع و مهرولاک و به مرکز اداره مکتب لېوال جهت نمرده دادن فرستاده ميشود. اگر در هر امتحانات فوق کامياب شديد، شهادت نامه را از مکتب دیجیتال لېوال اخذ و در صنف بعدى اشتراک خواهيد کرد. شهادت نامه ها مکتب دیجیتال لېوال و روش تدريسى آن طبق معيار هاى نصاب ملى و بين المللى ايجاد شده است، در اينجا چيز هاى را ميآموزيد که در مکتب هاى دولتى، خصوصى يا مکتب هاى جهانى ميآموزيد، تنها روش ما جديد است، به عوض اينکه شاگردان جهت آموزش به مکان آموزش برويد، به کمک تکنالوژى آموزش را در مکان خود طيًق زوق و اوقات خويش بطور رايگان يا هزينه کم اجرا مينمايند. مکتب ديجيتلي لېوال در هماهنگى با مکاتب و ادارات ملى و بين المللى تلاش ميورزيد که آموزش شما در کشور و جهان قابل قبول باشد. اداره مکتب دیجیتال لېوال مکتب دیجیتال لېوال توسط نور رحمان لېوال آغاز، حمايت و اداره ميشود، بنياد نور رحمان لېوال آن را به پيش ميبرد و شرکت لېوال که در رسانه ها، تکنالوژى مالوماتى، آموزش، صحت، تجارت و ساير بخش ها کارو بار دارند حمايت مالى مکتب را به عهده دارند، آقاى نور رحمان لېوال به تمام افغانها و همدران افغان ها صدا ميکند که در اين پروگرام ملى و از کمک ها، هماهنگى ها و پيشروى ها دريغ نکنند. بطور خاص از تمام شاگردان و والدين آنها ميخواهند که در بخش پيروزى مکتب همکارى نمايند. تمام صلاحيت و حقوق مکتب دیجیتال لېوال و روش هاى مربطه با شرکت لېوال مخفوظ ميباشد و کاپ کردن آن ممنوع ميباشد.
براى تاريخچه، جايزها، اثرات و قدرنيها مکتب لېوال از راه دور به تاريچه مکتب لېوال از راه دور در اينجا کليک نمايد.
خوش آمدی
خريداری
شرح
مجموعه

کتاب ليک اى ٤ پشتو
قيمت: 20.00 USD
مقدار:
20
کتاب ليکلار اى ٤ پشتو
قيمت: 20.00 USD
مقدار:
0

جمع کل
20
حمل
مجموعه USD
20
کارولو وړتيا
 - پرمټ - 
© ١٩٩٩-٢٠٢٢ همه حقوق براى شرکت لېوال محفوظ است. هر نوع کاپى کردن ممنوع مى باشد
0