کورپاڼه > په اړه > د بريا کيسې
د بريا کيسې
تړاو کاپي کاپي شو

لېوال خپلځاني زدکړو برېښښوندود کورنو کې کارونه او ګټې له ښاغلي وحيد الله نظري څخه واورئ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال خپلځاني زدکړو برېښښوندود ولسي يا خصوصي ښوونځيو کې کارونه او ګټې کابل، ننګرهار او نورو ښارو کې د خليل الله ښوونځي څښتن ښاغلي ابراهيم خليل الله او مدير څخه واورئ، چې ټولو ښوونځيو ته يې د خپلولو سپارښتنه کوي.
تړاو کاپي کاپي شو
دولتي ښونځيو او کورونو کې د لېوال د لېرې ښوونځي ټکنالوژي په کندهار او ننګرهار کې په بريا سره عملي شوې.
تړاو کاپي کاپي شو
له کله چې د لېوال د لېرې ښوونځى د زده کړو کولو ټکنالوژۍ لړۍ عملي شوې دى د والدينو لخوا د دوى د ماشومانو د ښوونې او روزنې په چارو کې د دوى ګډون په مثبته بڼه زيات شوى دى.
د والدينو او ښوونکو د اټکلونو په بنسټ په ټولګيو کې د زده کوونکى د غيرحاضري کچه زيات نه زياته ٩٠٪ ته راټېټه شوۍ دى. د ښوونځيو د سر ښوونکي سره شويو مرکو کې دوى په دې اند دي چې دا پروژه کولاى شي چې د نورو ټولګيو زده کوونکو ته هم ډېري ګټورې وي.
پروژه په دوو ولايتونو کندهار او ننګرهار کې عملي شوه چې د اټکل له مخې ٨٠٠٠ زده کوونکو ورڅخه ګټه پوره کړه( ٥،٠٠٠ په ننګرهار او ٣،٠٠٠ په کندهار کې) په ٨ ټاکلو ښوونځيو کې (په هر ولايت کې ٤). ١٧٣ ښوونکو او د ښوونځيو اداره کوونکو ته له دې نوښت څخه د ګټې اخيستو په اړه روزنيزې ورکړل شوې. له دې علاوه، په کورونو کې د لوستلو دمشويقۍ لپاره والدينو ته ٢،٧٠٠ پوستغالي وويشل شول. ددې پروژې ګډونوال اکثريت د نوښتزيزو ښوونيزو توکو په اړه خبر او پوه وه (١٠٠٪ د پوهنې وزارت ولايتي مامورين، ٨٦٪ د ښوونکو او ٨٧٪ د والدينو)
د هغو ښوونځنيو نوملړ په کومو کې چې د لېوال د لېرې ښوونځي نصاب او ټکنالوژۍ عملي شوه. ننګرهار: ١.بې بې حوا لېسه ٢.عايشه لېسه ٣. ننګرهار عالي لېسه
٤.بي بي زينب عالي لېسه
کندهار: ١.سفيه عمه جانه عالي لېسه ٢.احمد شاه بابا عالي لېسه ٣.ملالۍ عالي لېسه
٤.عينو#1 عالي لېسه

د کابل ښار په دوو ناحیو کې د پوهنې وزارت په ۴ دولتي ښوونځيو کې د لېوال لیرې ښوونځي د ټکنالوژۍ او توکو بریالۍ ازموینه
تړاو کاپي کاپي شو
“However I am illiterate, but in an effort to help my children on Liwal technology learning material, I learn myself too. I knew nothing even the alphabet, but now I can read and write letters and some words.”

A housewife (target student’s parent)

Targeting 2000 students in four MoE schools, the project has started its pilot phase on February 2016 and ended with all its programmatic and M&E activities on December 2017.

Following are the schools which participated in the pilot project:
1. Sardar M. Dawod Khan High School
2. Abdul Qasim Firdowsi High School
3. Naheed Shaheed High School
4. Ghulam Muhammad Ghubar High School

The data shows that more than 80 percent of the schools administrators showed full satisfactory from the project activities while this was only 50 percent in mid – term evaluation. Besides, 87 percent were strongly interested in continuation of the technology-based education at their schools and more than 73 percent suggest the project for other MoE schools as well.

In addition, 90 percent of the teachers stated that the training program was useful and they have learned enough.

Overall, an improvement of 11 percent is seen in the overall marks of students after the pretest, which can be interpreted as the effectiveness of Liwal technology based learning materials. Besides, an increase of five percent is indicated in target group students marks in compare to control group at the end of the project.

The effect of Liwal technology based education and methods on MoE curriculum and overall learning of students is estimated as 17 percent. Besides, 1.5 percent raise is indicated in the target group students’ marks in comparison to the control group.
When asked about the usage of Liwal – Tech application by students at home, almost 50 percent of the students said that they were using mobile for Liwal – Tech application at home. Based on the perception of principles before project implementation, not more than five percent of the students would be allowed to use mobile for the mentioned objective.
Based on the recommended points in mid-term evaluation, the second phase of the project was implemented at the start of the educational year; specific schedule and plan was prepared for schools and solar panels were provided to all target schools.

The Final evaluation indicates that the pilot project’s flow was on the favorable direction, which could support the project toward achieving its targeted goal.
© ١٩٩٩-٢٠٢٢ ټول واک او حقوق لېوال لمېټډ سره خوندي دي کاپي جوړول منع دي.