ليک کتاب پوښ مخ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، ليک کتاب اى ٤ پښتو
ليک د تورو شکلونه، په کليموکې د هغو تړاو، او په جملو کې يې کارونه ښيي. د انځور د سر تورى په کليمه او جمله کې رنګه راځي. لکه په انار‌، دا انار دى، انار دانې لري، دلته په کلېموکې د اه يا الف تورى، چې په سره رنګ ليکل شوى. کليمې او جملې په څو رنګينو چوکاټونو کې تمرين کېږي او په پاى کې د تورو شکلونه او جملې پخپله ليکل کېږي.
20 .00 USD
بارکوډ
*LK-455*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
ژبه
ps
خپروونکى
لېوال ډيجيټل ښوونځى
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال
نورې ويډيو
ليک کتاب ښوونيزه ويډيو
© ١٩٩٩-٢٠٢٢ ټول واک او حقوق لېوال لمېټډ سره خوندي دي کاپي جوړول منع دي.