پښتو شمير کاغذدړه
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال دليرې ښوونځى، پښتو شمېر کاغذدړه
کاغذدړه زده کوونکي ته عددونه ورښيي، زده کوونکى د پاکېدونکي مارکر په مرسته عددونه ليکي. کاغذدړه د وړکتون او لومړي ټولګي لپاره کارېدى شي.
3 .00 USD
بارکوډ
*LDS-POSN-8*
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
ژبه
ps
خپروونکى
لېوال ډيجيټل ښوونځى
ليکوال
ښاغلى نور رحمان لېوال
© ١٩٩٩-٢٠٢٢ ټول واک او حقوق لېوال لمېټډ سره خوندي دي کاپي جوړول منع دي.